PhD

Yuxin Yang

2017-2023

Zhejiang University (Postdoctor)

Yao Tang

2018-2023

Zhejiang Institute of Medical Device Testing

Yingying Jin

2018-2023

Tsinghua University High School

Lufang Liu

2018-2023

China Aerospace Science and Technology Corporation

Peizhen Xu

2016-2023

Zhejiang University (Postdoctor)

Dawei Cai

2017-2022

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Zhang Zhang

2017-2022

Zhejiang Lab

Yu Xie

2017-2022

Zhejiang Lab

Jing Pan

2017-2022

Zhejiang Lab

Luqing Shao

2017-2022

Westlake University

Jue Gong

2016-2022

Zhejiang Lab

Qingyang Bao

2014-2022

Northwestern University

Hao Wu

2016-2021

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Zhangxing Shi

2013-2021

Shandong Institute of Advanced Technology

Lizhen Wang

2015-2021

Huawei 2012 Lab

Ni Yao

2014-2020

Zhejiang Lab

Chenguang Xin

2013-2018

North University of China (Teacher)

Yingxin Xu

2012-2017

O-Net Technologies

Xing Lin

2012-2017

Zhejiang University (Postdoctor)

Shaoliang Yu

2012-2017

Massachusetts Institute of Technology (Postdoctor)

Xiaoqin Wu

2011-2016

University of Michigan (Postdoctor)

Yipei Wang

2011-2016

University of Michigan (Postdoctor)

Bigeng Chen

2010-2016

University of Southampton (Postdoctor)

Zhiyong Li

2010-2015

The Hong Kong Polytechnic University (Postdoctor)

Xiyuan Li

2007-2014

TBD

Zhifang Hu

2007-2014

MicroStrategy

Wei Li

2008-2013

Westlake University (Deputy Director)

Chao Meng

2008-2013

Shanghai Silight Technology Co., Ltd., Shanghai, China

Huakang Yu

2008-2013

South China University of Technology (Professor)

Pan Wang

2008-2013

Zhejiang University

Xining Zhang

2008-2012

Huaqiao University (Teacher)

Guangyuan Qu

2007-2012

University of Science and Technology of China

Yaoguang Ma

2007-2012

Zhejiang University

Fuxing Gu

2006-2012

University of Shanghai for

Science and Technology

(Associate Professor)

Shanshan Wang

2005-2010

Ocean University of China (Associate Professor)

Xin Guo

2005-2010

Zhejiang University (Associate Professor)

Xiaoshun Jiang

2005-2010

Nanjing University (Professor)

Zhe Ma

2005-2010

Zhejiang Letter Technology Co., LTD

Yuhang Li

2005-2009

Tsinghua University

Master

Lin Yating

2018-2021

University of Michigan, USA

Xu Yue

2018-2021

China Electronics Technology Group Co., Ltd, Hangzhou, China

Yi Kang

2017-2020

China Electronics Technology Group Co., Ltd, Chengdu, China

Weijia Li

2017-2020

University of Texas at Austin, USA

Peng Qing

2016-2019

Hesai Photonics Technology Co., Ltd, Shanghai, China

Weisong Yang

2011-2014

Shanghai Silight Technology Co., Ltd., Shanghai, China

Delong Wang

2010-2014

Huali Microelectronics Co., Ltd, Shanghai, China

Yize Lu

2010-2014

Eberhard-Karls-Universitaet Tuebingen (PhD student)

Zongyin Yang

2009-2012

University of Cambridge, UK (PhD student)

Yanxing Liu

2009-2012

State Intellectual Property Office

Guanzhong Wang

2009-2012

Nanjing University (PhD student)

Ye Ding

2008-2011

NR Electric Co., Ltd, Nanjing, China

Yao Xiao

2008-2011

Intel Corporation

Wei Dai

2007-2010

VIA Technologies, Inc, Shanghai, China

Yuan Chen

2007-2009

Apple Inc.

Shujuan Gao

2006-2008

Unicom Network Service Co., Ltd, Shanxi, China

Keji Huang

2005-2007

China Mobile

Gaoye Zhai

2005-2007

Zhejiang University of Technology (Teacher)

Xinyun Pan

2005-2007

China Mobile