Journal papers from 2024
287. Z. P. Yuan, H. B. Fang, Y. Xie, J. B. Zhang, K. Y. Liu, X. Guo and L. M. Tong
IEEE Photonics Technol. Lett. 36, 449−452 (2024).

286. Y. X. Yang, J. X. Gao, H. Wu, Z. K. Zhou, L. Yang, X. Guo, P. Wang and L. M. Tong
Photonics Res. 12, 154−162 (2024).