Journal papers from 2022
276. W. Yu, N. Yao, J. Pan, W. Fang , X. Li , L. M. Tong and L. Zhang
Opto-Electron Adv. 5, 210101 (2022).

275. J. Gong, H. Wu, X. Guo, W. Fang and L. M. Tong
Appl. Phys. Lett. 121, 194001 (2022).

274. P. Wang, A. V. Krasavin, L. F. Liu, Y. L. Jiang, Z. Y. Li, X. Guo, L. M. Tong and A. V. Zayats
Chem. Rev. 122, 15031−15081 (2022).

273. 童利民
光学学报 42, 1706001 (2022).

272. N. Yao, X. Y. Wang, S. Q. Ma, X. D. Song, S. Wang, Z. X. Shi, J. Pan, S. P. Wang, J. L. Xiao, H. T. Liu, L. T. Yu, Y. Tang,
Z. Zhang, X. Li, W. Fang, L. Zhang and L. M. Tong
Photonics Res. 10, 2040−2046 (2022).

271. N. Zhou, Y. X. Yang, X. Guo, J. Gong, Z. X. Shi, Z. Y. Yang, H. Wu, Y. X. Gao, N. Yao, W. Fang, P. Wang and
L. M. Tong
Sci. Adv. 8, eabn2026 (2022).

270. H. Wu, L. Yang, P. Z. Xu, J. Gong, X. Guo, P. Wang and L. M. Tong
Phys. Rev. Lett. 129, 013902 (2022).

269. L. Q. Shao, H. Wu, W. Fang and L. M. Tong
Opt. Express 30, 9147−9155 (2022).

268. Q. Y. Bao, H. Wu, L. Yang, P. Wang, X. Guo and L. M. Tong
J. Opt. Soc. Am. B-Opt. Phys. 39, 795−800 (2022).

267. J. B. Zhang, Z. X. Shi, L. Yang, C. G. Xin, Y. H. Li, Y. Kang, L. Z. Wang, J. Gong, P. Wang, L. M. Tong and X. Guo
IEEE Photonics Technol. Lett. 34, 207−210 (2022).

266. J. L. Xiao, T. Zhou, N. Yao, S. Q. Ma, C. X. Y. Pan, P. Wang, H. R. Fu, H. T. Liu, J. Pan, L. T. Yu, S. P. Wang, W. Z. Yang,
L. M. Tong and L. Zhang
Nat. Commun. 13, 363 (2022).

265. S. H. Wang, N. Yao, W. Fang and L. M. Tong
Opt. Express 30, 2817−2824 (2022).

264.Y. Xie, D. W. Cai, N. Zhou, X. Guo, P. Wang and L. M. Tong
Adv. Opt. Mater. 10, 2102269 (2022).

263. L. F. Liu, A. V. Krasavin, J. S. Zheng, Y. B. Tong, P. Wang, X. F. Wu, B. Hecht, C. X. Y. Pan, J. L. Li, L. J. Li, X. Guo,
A. V. Zayats and L. M. Tong
Nano Lett. 22, 1786−1794 (2022).