Journal papers from 2015
155. J. S. Wu, X. Guo, A. P. Zhang and H. Y. Tam
Opt. Express 23, 29708−29714 (2015).

154. J. T. Lin, Y. X. Xu, Z. W. Fang, M. Wang, N. W. Wang, L. L. Qiao, W. Fang and Y. Cheng
Sci. China-Phys. Mech. Astron. 58, 114209 (2015).

153. J. T. Lin, Y. X. Xu, Z. W. Fang, M. Wang, J. X. Song, N. W. Wang, L. L. Qiao, W. Fang and Y. Cheng
Sci. Rep. 5, 8072 (2015).

152. X. P. Zhan, J. F. Ku, Y. X. Xu, X. L. Zhang, J. Zhao, W. Fang, H. L. Xu and H. B. Sun
IEEE Photonics Technol. Lett. 27, 311−314 (2015).

151. R. F. Li, Z. Y. Ye, W. G. Kong, H. Z. Wu, X. Lin and W. Fang
RSC Adv. 5, 1961−1967 (2015).

150. P. Wang, Y. P. Wang, Z. Y. Yang, X. Guo, X. Lin, X. C. Yu, Y. F. Xiao, W. Fang, L. Zhang, G. W. Lu,
Q. H. Gong and L. M. Tong
Nano Lett. 15, 7581−7586 (2015).

149. L. Zhang, Z. Y. Li, J. X. Mu, W. Fang and L. M. Tong
Opt. Express 23, 28408−28415 (2015).

148. L. Zhang, Z. Y. Wang, Y. C. Wang, R. Qiu, W. Fang and L. M. Tong
Opt. Lett. 40, 3850−3853 (2015).

147. C. Meng, S. L. Yu, H. Q. Wang, Y. Cao, L. M. Tong, W. T. Liu and Y. R. Shen
Light Sci. Appl. 4, e348 (2015).

146. X. Q. Wu, Y. P. Wang and L. M. Tong
Physics 44, 356−365 (2015).

145. Y. L. Sun, S. M. Sun, P. Wang, W. F. Dong, L. Zhang, B. B. Xu, Q. D. Chen, L. M. Tong and H. B. Sun
Small 11, 2869−2876 (2015).

144. M. Li, C. L. Zou, X. F. Ren, X. Xiong, Y. J. Cai, G. P. Guo, L. M. Tong and G. C. Guo
Nano Lett. 15, 2380−2384 (2015).

143. S. L. Yu, C. Meng, B. G. Chen, H. Q. Wang, X. Q. Wu, W. T. Liu, S. J. Zhang, Y. Liu, Y. K. Su and L. M. Tong
Opt. Express 23, 10764−10770 (2015).

142. Z. Y. Li, Y. X. Xu, W. Fang, L. M. Tong and L. Zhang
Sensors 15, 4890-4898 (2015).

141. W. Dong, K. Pang, Q. H. Luo, Z. H. Huang, X. P. Wang and L. M. Tong
Opt. Commun. 346, 1−9 (2015).